top of page

Gebruikersvoorwaarden

 

De site www.BdeB Groep.nl wordt door BdeB Groep B.V. op het gebruik, in de ruimste zin van deze site, zijn volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BdeB Groep B.V. Deze disclaimer kan door BdeB Groep B.V. worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.
 

Informatie

 

De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. BdeB Groep B.V. neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat BdeB Groep B.V. niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

 

Gekoppelde sites

Op de site wordt, naast verwijzingen naar de website van BdeB Groep B.V., tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat BdeB Groep B.V. door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan BdeB Groep B.V. Wanneer gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom

BdeB Groep B.V. behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BdeB Groep B.V. te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Elektronische berichten

Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. BdeB Groep B.V. adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan BdeB Groep B.V. te sturen. Elektronische verzending  geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid

BdeB Groep B.V. , noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. BdeB Groep B.V. aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan BdeB Groep B.V. wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of  aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.

bottom of page